Ledarskapsutveckling med Viewpoints

Ledarskapsutveckling är personlig utveckling. Det är roligt tycker de flesta, men kräver också träning i vardagen för att ge resultat. Det kan verka nära nog omöjligt för många att ta sig tid till.

Viewpoints har därför utvecklat ett arbetssätt som gör det lätt, relevant och intressant att använda kursmomenten i vardagen, och på så sätt åstadkomma så goda resultat som möjligt. Processen är centrerad kring modellen Det öppna Ledarskapet (L.E.T.).

1. Förberedelser

En 360-analys genomförs före grundkursen. Analysen är inriktad på de färdigheter i kommunikation, samarbete och konfliktlösning som ingår i kursen och som är grunden för sunda, välfungerande relationer på arbetsplatsen. Denna analys har kraftfulla fördelar:

 • Analysen görs både före och efter kursen, vilket ger en tydlig återkoppling om framsteg.
 • Efteranalysen hjälper till att behålla fokus på kursmomenten även efter utbildningen.
 • De konkreta frågesituationerna hjälper deltagarna att tillämpa kunskaperna från kursen.

2. Grundkurs

Kursen Det öppna Ledarskapet (L.E.T.) är en utbildning i samarbete och kommunikation – läs mer om kursen här. Den omfattar tre dagar, uppdelat på två plus en dag. Uppdelningen möjliggör praktik mellan kurstillfällena och därmed utbyte av erfarenheter.

3. Tillämpning

Även den mest upplyftande kurs riskerar att hamna i bokhyllan när den operativa vardagens krav slår till. För att säkra fortsatt fokus behövs en enkel struktur där man påminns om, inspireras av och reflekterar kring användandet av färdigheterna.

 • Det bör finnas en stående punkt på avdelningsmöten eller liknande forum, där man kan dela med sig och utbyta erfarenheter av framgångar och motgångar i användandet av kursverktygen. Det ska vara kort, men ofta – inspiration, men inte en börda. Helst bör det därför ske i existerande forum, men om det saknas naturliga gemensamma forum kan det vara värt att etablera ett. Detta är ett svårslaget sätt att inspirera, repetera, reflektera och upprätthålla kontinuitet i vardagen.
 • Viewpoints deltar kostnadsfritt vid max två tillfällen för att underlätta att få detta på plats.

4. Stöd och inspiration

Som ytterligare stöd och inspiration erbjuds e-postutskick och coaching:

 • E-postutskick (kostnadsfritt)
  Graduate Connection; från Gordon Training, på engelska, varje månad.
  Öppen Vy; från Viewpoints, på svenska, varannan månad
 • Individuell coaching; för några deltagare väcker detta mycket stort engagemang och de vill gärna utveckla sig mer. Viewpoints erbjuder individuell coaching för detta, men det är inte något som upplägget i sin helhet bygger på.

5. Utvärdering

Den förberedande 360-analysen före grundkursen (se punkt 1) följs normalt upp av två 360-analyser efter kursen – efter ca tre respektive sex månader.

6. Repetition

Efter sex till tolv månader är det lämpligt att samlas för en påfyllnadsdag. Fokus under denna dag är på erfarenhetsutbyte och viss repetition av kursmomenten. Här finns även möjlighet att fördjupa sig inom en del områden, beroende på i vilken utsträckning deltagarna hållit sina kunskaper levande. Påfyllnadsdagen handlar därmed både om att "stärka skelettet" och att "sätta mer kött på benen".

7. Påbyggnad

Viewpoints erbjuder flera kurser inom kommunikation och samarbete, vilka helt eller delvis bygger på samma modell och verktyg som Det öppna Ledarskapet (L.E.T.). Med denna kurs i grunden är startsträckan (och därmed kursomfattningen) kortare än om man startar från noll. Exempel på kurser är:

8. Plattform för effektiv kompetensutveckling

Den största delen av lärande och kompetensutveckling sker inte på kurser, utan i vardagen. Och den största delen av detta lärande handlar inte om rutiner och metoder, utan om problemlösning, reflektion och nya sätt att se på saker. Dessutom är det sällan så att en chef står och talar om för en hur det ska vara. Kort sagt – vi lär oss kontinuerligt, vardagligt, informellt, komplext och i utbyte med olika människor. Denna kompetensutveckling kan bli mer effektiv med verktyg för reflektion och dialog.

Viewpoints erbjuder en modell för att göra den kontinuerliga kompetensutvecklingen mer effektiv, synlig och inspirerande. Denna modell bygger i stor utsträckning på samma dialogredskap som ingår i Det öppna Ledarskapet (L.E.T.), vilket innebär kraftfulla synergier.

Ladda ner som pdf