Om konflikter och konflikthantering

Vi önskar oss aldrig konflikter, men samtidigt är konflikter en naturlig och oundviklig del av livet – behov och intressen står ibland i konflikt med varandra.

Konflikter kan uppstå ur de mest banala situationer. Det som huvudsakligen gör att relativt små saker kan eskalera till konflikter är att vi inte hanterar relationen och kommunikationen väl.

  • Vi tar inte ansvar för våra känslor och behov, och vi uttrycker dem inte heller direkt till andra.
  • Vi förlitar oss på våra tolkningar av andras handlingar och intentioner som vore de sanningar och inte tolkningar. Det ger oss en skev bild av andra människor.
  • När vi uttrycker oss gentemot andra, kommer det ofta i form av anklagelser och skuldbelägganden – då slutar andra att lyssna.
  • Vi förmår inte lyssna på andra på ett effektivt sätt, och framförallt, vi lyckas inte visa att vi lyssnat på och förstått andra – och när man inte känner sig lyssnad till, slutar man själv att lyssna.
  • Vi har svårt att acceptera att andras upplevelser av en situation har lika stor giltighet som min.
  • Vi låser oss kring ensidiga lösningar – "såhär måste det bli", istället för att se till behoven och grundproblemen och ur dessa finna lösningar som fungerar för bägge parter.

Därmed blir grunden för konflikthantering att upprätta en fungerande kommunikation mellan parterna. När kommunikationen fungerar, parterna känner sig hörda och grundproblemen har utkristalliserats, då blir ofta själva problemlösningen en mindre del av konflikthanteringen.

God konflikthantering kräver en vilja att försöka hos parterna och det kräver en process som leds kompetent. Där kan Viewpoints bistå. Läs mer här om hur.